Вівторок, 09.03.2021, 07:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт учителя хімії Видай Олени Василівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Реакції обміну між розчина­ми електролітів. Іонні рівняння

 

ТЕМА УРОКУ: "Реакції обміну між розчина­ми електролітів. Іонні рівняння"

 

МЕТА УРОКУ: Розкрити суть реакцій йонного обміну, з'ясувати умови їх пере­бігу; навчити учнів складати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну та пояснювати їх суть з позицій теорії електролітич­ної дисоціації, прогнозувати хід реакцій та підбирати вихідні речо­вини за скороченими йонними рівняннями реакцій обміну; вдо­сконалити вміння проводити хі­мічні досліди й робити узагальню­ючий висновок про умови, за яких реакції йонного обміну відбува­ються до кінця.

ХІД УРОКУ

І.        Організація класу.

Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Відповіді на запитання учнів.

ІІ.       Мотивація уроку.

Ми будемо учасниками однієї каз­ки – «Про жорстокого царя Обміна». В ній ви зустрінетеся з царем, його прекрасною донькою, канцлером Тлумачником, лицарями та принца­ми. Ви будете підданими. Тож розпо­чинаймо.

ІІІ.      Повідомлення теми, мети уроку.

Сьогодні ви починаєте знайомство з реакціями обміну між розчинами електролітів. На уроці ви:

а) дізнаєтесь, у чому полягає суть ре­акцій та йонного обміну;

б) з'ясуєте умови перебігу реакцій об­міну;

в) навчитеся складати рівняння реакцій в молекулярній, повній та ско­роченій йонних формах;

г) складатимете молекулярні рівнян­ня за скороченими йонними рів­няннями.

IV.      Актуалізація знань.

У великому та красивому цар­стві Розчин володарював жор­стокий цар Обмін. І була в то­го царя гарна донька Реакція, яку він ховав від усіх в лабіринті розчинності, але чутки про її красу дійшли до найвіддаленіших куточків царства. Тяж­ко жилося підданим в Обміна, бо час­тина природних процесів зникла. По­чули про це принци сусідніх земель і почали до палацу з'їжджатися, щоб визволити доньку царя та завоювати її серце. Та підступний цар наказав вигадати для них випробування. Аж ось і принци.

Цар. Знаю, знаю, чому ви тут! Але я свою доньку не можу віддати за всіх одразу, тому вирішив я влаштувати між вами змагання. Хто дійде до кін­ця живим, тому й дістанеться прин­цеса.

1-й принц. Ми згодні, оголошуй свої змагання!

2-й принц. Ми всі безстрашні і легко виконаємо всі завдання!

Цар. Канцлере, оголошуй!

Канцлер. Увага. увага! За наказом його величності царя Обміну оголошується змагання, яке складається з трьох ви­пробувань. Перше та друге випробу­вання виконують ваші піддані, бо саме вони працюватимуть на Реакцію то­му мусять бути сильними.

1 випробування.

 Дайте відповідь на такі питання:

 1. Що таке електроліти? Наведіть при­клади.
 2. Що таке неелектроліти? Наведіть приклади.
 3. Які електроліти називають сильни­ми? Від чого залежить сила елек­троліту?
 4. Які електроліти називають слабкими?
 5. Що таке електролітична дисоціа­ція? Як вона відбувається?
 6. Дайте визначення кислоти, осно­ви, солі з точки зору електролітичної дисоціації.

Цар. З першим завданням ви впора­лися.

Канцлер. Друге випробування носить практичний характер. Напишіть рівняння дисоціації таких сполук: Н2СО3, Fе(ОН)3, СаSО4, FеСl2, NH4NО3.

Цар. Щось ти, канцлере, легкі випро­бування вигадав.

Канцлер. Не хвилюйтеся, ваша велич­носте! В мене третє завдання дуже важке.

Цар. Що, знову для підданих?

Канцлер. Ні, вже для принців, бо з ни­ми будуть битися три наших лицарі. Познайомтеся, перший лицар, воло­дар нітратної кислоти; другий лицар, володар барій хлориду; третій лицар, володар калій карбонату. Всі вони відважні й дуже хитрі.

V.   Вивчення нового матеріалу.

Цар. Ну що ж, чи не поясниш, Тлу­мачнику, як мої підлеглі здолають принців?

Канцлер. Вони їх можуть розчинити під час реакції, бо в розчинах елек­троліти розщеплюються на йони і між ними йдуть війни, які називають йонними реакціями. В багатьох випадках вони нескінченні.

Цар. Добре, розпочинай!

Канцлер. Який сміливець спробує першим?

I принц. Я, принц Натрій Фосфато­вич.

Канцлер. Розпочинаємо перший бій.

Ведучий. Зіткнувшись в поєдинку з першим лицарем, не витримав натис­ку нітратної кислоти Натрій Фосфатович та й покинув вести війну з нею.

Цар. Канцлере, як це трапилося, по­ясни мені.

Канцлер. Я вам покажу графічно:

 

Йони не зв'язуються, тому війна йде з рівними силами.

Цар. Це мені подобається, продовжуй.

Канцлер. Оголошується другий бій, між Магній Сульфатовичем та другим лицарем його величності.

Ведучий. Зіткнувся Магній Сульфатович з барій хлоридом, та його теж спіткала невдача.

Після цих поєдинків інші претенденти від­мовилися від битви  Зрадів цар Обмін, що ніхто не виграв доньчиної руки, день прохо­дить — все спокійно, другий проходить — ні­кого. Цар вже й заспокоївся. Аж на третій день з'явився сміливий принц Умовник з царства Випадковості.

Умовниік. Я хочу звільнити Реакцію!

Цар. А хіба ти не чув, що треба про­йти тобі нелегкі випробування?

Умовник. Я готовий через них пройти, але я не привів своїх підданих.

Канцлер. Не хвилюйтеся, їх велич­ність великодушно дозволяє вам роз­почати третє випробування, але вам доведеться подолати аж трьох лица­рів. Бій призначається на завтра.

Ведучий. Цієї ночі не спалося принцові, він мріяв про доньку царя. Та не знав Умовник, як завтра переможе лицарів з їх чарами. Раптом з неба впала зірка, і він загадав ба­жання.

Умовник. Хай мені завтра допоможуть небесні сили!

Ведучий. І перед ним з'явилася фея Хімія.

Хімія Тільки я можу тобі допомогти. Візьми в оцій склянці розчин їдкого натру (бач, який він сердитий), вико­ристай його в боротьбі з чарами пер­шого лицаря. В другу я тобі налила натрій сульфату — він допоможе то­бі приборкати чари другого лицаря. А щоб перемогти третього лицаря, то­бі потрібна хлоридна кислота. Не переплутай склянки, бо тоді ста­неться лихо. Прощавай, хай тобі щас­тить!

Ведучий. І фея Хімія зникла...

Настав ранок. Фанфари сповістили про по­чаток турніру.

Виконується лабораторна робота 4.

Умовник. Жителі царства Розчин, я хочу, щоб ви допомогли мені звіль­нити Реакцію з лабіринту розчиннос­ті й повернути все на свої місця.

Канцлер. Перший поєдинок!

Ведучий. Умовник протиставив під­ступній нітратній кислоті розчин їдкого натру, який загинув, але знищив також і кислоту.

Канцлер. Другий поєдинок!

Виконується лабораторна робота 2.

Ведучий. На полі битви зійшлися ба­рій хлорид та натрій сульфат. Дві ріки їх розчинів зіткнулися та утворили поклади білої солі. Бачить цар, що непросто буде перемогти Умовника, та він покладав надії на третього лицаря.

Канцлер. Третій поєдинок!

Виконується лабораторна робота 3.

Ведучий. Став атакувати Умовника калій карбонат, та наткнувся на хлоридну кислоту. Зашипів калій карбо­нат, залишилося від нього тільки мок­ре місце та газ.

Цар. Ти переміг моїх лицарів і здобув прекрасну Реакцію. Перемігши лица­рів, сміливцю, ти звільнив доньку з лабіринту розчинності. Віддаю тобі її руку.

Ведучий. З цього часу зажили в мирі та злагоді всі піддані царства Розчин. А цареві не давало спокою питання про те, як принц досяг перемоги.

Цар. Тлумачнику, поясни, чому принц зміг перемогти наших лицарів?

Канцлер. Він, ваша величносте, ви­явився хитрішим за нас. Умовник ви­користав такі речовини, які зв'язува­ли йони наших чар. Ось погляньте сюди. У першому ви­падку утворилась малодисоційована ре­човина Н2О. Я вам зараз все покажу.

Алгоритм запису іонних рівнянь.

 1. Записуємо реакцію в молекулярному вигляді: НNО3 + NaОН → NaNО3 + Н2О.
 2. Урівнюємо рівняння, якщо це не­обхідно.
 3. Записуємо, які речовини дисоцію­ють у воді, тобто повне йонне рів­няння реакції. Вода майже не ди­соціює, тому її залишаємо в моле­кулярному вигляді: Н+ + NO3-+ Na++ОН- → Na+ +NO3-2О.
 4. Як бачимо, до реакції та після неї в розчині знаходяться однакові йони, скоротимо їх та отримаємо скорочене йонне рівняння реакції: Н++ОН- → Н2О.

А тепер свої знання спробують проде­монструвати ваші піддані.

Два учні на дошці за допомогою Канцлера записують інші рівняння.

Канцлер. Реакції з утворенням осаду, виділенням газу або утворенням малодисоційованої  речовини незворотні, тому Умовник переміг.

Ведучий. Тут і казці кінець, а хто слу­хав – молодець!

VI.  Закріплення знань учнів. Зараз ми дізнаємося, хто був уважний і добре слухав казку.

 1. Що таке йонні реакції?
 2. Коли йонні реакції йдуть до кінця?
 3. Наведіть алгоритм написання рівнянь, реакцій йонного обміну.

Для реакцій, що відбуваються до кінця, напишіть молекулярне, пов­не та скорочене йонні рівняння: (самостійна робота із взаємопере­віркою).

VIІ.     Завдання додому.

Вивчити параграф, підготуватися до практичної роботи №2.

VIIІ.   Підсумок уроку.

Підсумовується  робота учнів на уроці, визначаються змістовні і слабкі відповіді, виставляються оцінки за урок.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів